Restaurant hero image

Mr Sushi

1310 34th St N, Saint Petersburg, FL 33713

Mr Sushi - Saint Petersburg, FL

1310 34th St N, Saint Petersburg, FL 33713 Call us today: (727) 329-6777